توضیحات  

(شناسه 463) آزمون حافظه کاری دیداری فضایی کرسی
(شناسه 463) آزمون حافظه کاری دیداری فضایی کرسی

آزمون کرسی یکی از مجموعه آزمون‌هایی است که برای سنجش حافظه کاری دیداری فضایی به کار می‌رود. در این آزمون ابتدا سنجش حافظه به‌صورت روبه‌جلو انجام می‌شود و پس از خاتمه‌ اجرا آزمودنی می‌تواند وارد مرحله معکوس بشود. توصیه می‌شود برای محاسبه دقیق حافظه کاری مراحل روبه‌جلو و معکوس هر دو اجرا شود.

در این آزمون هم نمره‌ی فراخنای حافظه‌ی دیداری فضایی و هم حافظه‌ی کاری دیداری فضایی ارائه می‌شود. نمره حافظه کاری دیداری فضایی از جمع نمرات کل در روش روبه‌جلو و معکوس به دست می‌آید.