توضیحات  

(شناسه 460) تکلیف خطرپذیری بادکنکی (بارت خودکار)
(شناسه 460) تکلیف خطرپذیری بادکنکی (بارت خودکار)

این تکلیف ارزیابی تصمیم‌گیری پرخطر یا تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت را امکان‌پذیر می‌کند. افراد با تصمیم‌گیری پرخطر تمایل دارند با نادیده گرفتن خطر ترکیدن بادکنک، هر بادکنک را به میزان بیشتری باد کنند تا امتیاز بیشتری به دست آورند.

در صفحه‌نمایش دو نوع امتیاز، یکی موقت و یکی دائم وجود دارد. با هر بار تلمبه زدن بادکنک 50 امتیاز به امتیاز موقت فرد اضافه می‌شود. فرد می‌تواند به‌جای باد کردن بیشتر بادکنک روی دکمه جمع‌آوری امتیاز فشار دهد. در این زمان بادکنک جدیدی جایگزین می‌شود و مقدار امتیازی که از باد کردن بادکنک به‌دست‌آمده بود به امتیاز دائم اضافه می‌شود. با هر بار باد کردن بادکنک امتیاز موقت افزایش می‌یابد ولی اگر بادکنک بترکد امتیاز موقت از دست می‌رود. بادکنک در نقطه غیرمشخص می‌ترکد و این موضوع ارزیابی تصمیم‌گیری پرخطر یا تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت را امکان‌پذیر می‌کند. در بارت خودکار تعداد دفعات تلمبه زدن به‌صورت عدد (از 1 تا 137) تایپ می‌شود و بقیه کار توسط برنامه انجام می‌شود.

نمره‌هایی که از این آزمون به دست می‌آید عبارت‌اند از:

امتیاز کلی آزمودنی (این نمره با سبک تصمیم‌گیری پرخطر رابطه عکس دارد)

تعداد دفعات ترکیدن بادکنک‌ها (این نمره با سبک تصمیم‌گیری پرخطر رابطه مستقیم دارد)

میانگین دفعات تلمبه زدن بادکنک‌هایی که نترکیده‌اند.

میانگین دفعات تلمبه زدن بادکنک‌هایی که ترکیده‌اند.