توضیحات  

(شناسه 459) تکلیف فلنکر رنگ
(شناسه 459) تکلیف فلنکر رنگ

برای سنجش توانایی کودکان در توجه به محرک‌های مرتبط در حین چشم‌پوشی از محرک‌های نامرتبط طراحی‌شده است. به‌عبارت‌دیگر دیگر بازداری با پاسخ‌های رفتاری قوی و خودکار در حضور عوامل مداخله‌گر.

این تکلیف شامل 3 بلوک 60 تایی، با تعداد برابری از کوشش‌های کنترل و بازداری است.

خروجی‌های این تکلیف عبارتند از:

1-درصد پاسخ‌های صحیح برای محرک‌های کنترل و بازداری در هر بلوک.

2- درصد پاسخ‌های صحیح برای محرک‌های کنترل و بازداری در کل.

3- میانگین زمان واکنش برحسب هزارم ثانیه برای محرک‌های کنترل و بازداری در هر بلوک.

4- میانگین زمان واکنش برحسب هزارم ثانیه برای محرک‌های کنترل و بازداری در کل.