توضیحات  

(شناسه 458) الاغ گرسنه
(شناسه 458) الاغ گرسنه

تکلیف الاغ گرسنه نسخه کودکانه تکلیف قمار آیوا است که برای اندازه‌گیری توانایی حل مسئله که یک کارکرد اجرایی، شناختی ـ عاطفی است به کار می‌رود. در این تکلیف کودک باید تا حد امکان برای یک الاغ سیب به دست بیاورد.

نتایج حاصل عبارت‌اند از:

1-کل سیب‌های جمع شده 2-کل سیب‌های ازدست‌رفته  3-زمان کل آزمایش  4- نمره خالص 5-نمره خالص هر بلوک (15 تلاش) 6- نمره خالص 75 کوشش اول  7-نمره خالص 75 کوشش دوم.