توضیحات  

(شناسه 457) ASRTT
(شناسه 457) ASRTT

این تکلیف نوع اصلاح‌شده و ارتقاءیافته تکلیف زمان واکنش زنجیره‌ای است که در تحقیقات حافظه حرکتی پنهان در دو مرحله یادگیری و یاد داری به‌کاربرده می‌شود. در مرحله اکتساب، این تکلیف شامل 25 بلوک تمرینی است و هر 5 بلوک تمرینی به‌عنوان یک بسته تمرینی در نظر گرفته می‌شود. این امر برای تحلیل آماری داده‌ها و نشان دادن روند یادگیری آزمودنی صورت می‌پذیرد.

محرک‌ها به دو صورت منظم و تصادفی ارائه می‌شود. محرک‌ها بافاصله 120 هزارم ثانیه ظاهر می‌شود. در پایان هر بلوک به آزمودنی در مورد سرعت واکنش (میانگین پاسخ به محرک‌های الگو) و پاسخ درست و نادرست او در صفحه‌نمایش بازخورد داده می‌شود).

خروجی‌های این تکلیف عبارتند از:

1-سرعت آزمودنی‌ها یا به‌عبارت‌دیگر میانگین زمان واکنش برای محرک‌های تصادفی و الگو در هر بسته‌ی 5 بلوکی.

2- تفاضل میانگین زمان واکنش و انحراف معیار محرک‌های الگو و تصادفی در هر بسته 5 بلوکی.

3- تعداد پاسخ‌های درست هر بسته 5 بلوکی.

4- نمایش ستونی یا نمودار روند تغییرات زمان واکنش الگو و تصادفی در بسته‌ها.