توضیحات  

(شناسه 456) SRTT
(شناسه 456) SRTT

این تکلیف به‌منظور سنجش حافظه رویه‌ای یا حافظه نا آشکار  طراحی‌شده است. در این تکلیف محرک (صورتک خندان) در 5 بلوک ظهور می‌کند و در هر بلوک 90 محرک ارائه می‌شود.

خروجی این تکلیف شامل موارد زیر است:

1- سرعت آزمودنی‌ها یا به‌عبارت‌دیگر میانگین زمان واکنش در پاسخ‌دهی همراه با انحراف معیار هر5 بلوک.

2- تفاضل میانگین زمان واکنش بلوک 4 و 5.

3- تعداد پاسخ‌های درست.

4- تعداد پاسخ‌های نادرست.

5- نمایش ستونی یا نمودار روند تغییر زمان واکنش در5 بلوک.