توضیحات  

سازگاری بل
سازگاری بل

این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و 160 سؤال را شامل می‌شود.
پرسشنامه، پنج سطح سازگاری شخصی و اجتماعی زیر را اندازه‌گیری می‌كند:

الف) سازگاری در خانه ب) سازگاری تندرستی ج) سازگاری اجتماعی د) سازگاری عاطفی هـ) سازگاری شغلی.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort

نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.