توضیحات  

(شناسه 435) جامعه سنجی
(شناسه 435) جامعه سنجی

این نرم افزار برای تعیین درجه پذیرش یا طرد افراد یك گروه، میزان تمایل به برقراری ارتباط با دیگران یا انزوای افراد و به طور كلی كشف روابط بین افراد در یك گروه به كار می‌رود.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی، امكان انتقال دیتاها به spss ،پرینت از نتایج، sort نتایج بر حسب شناسه افراد، ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد و... اشاره كرد.