توضیحات  

(شناسه 428) MMPI2
(شناسه 428) MMPI2

بیش از هر پرسشنامه‌ای مورد استفاده در بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و مراكزبهداشت روان بوده‌است. این آزمون شامل 566 ماده و10 مقیاس بالینی است كه عبارتند از: خودبیمارانگاری، افسردگی، هیستری، انحراف‌روانی ـ اجتماعی، مردانگی ـ زنانگی، پارانویا، ضعف‌روانی، اسكیزوفرنیا، هیپومانی، درونگرایی‌اجتماعی. آزمون از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است.

از ویژگی‌های این نرم افزار می توان به محاسبه نتایج فردی و گروهی, امكان انتقال دیتاها به spss , پرینت از نتایج, sort نتایج بر حسب شناسه افراد, ایجاد خلاصه‌ای از وضعیت هر فرد, ارائه نیمرخ برای داده ها و... اشاره كرد.