توضیحات  

(شناسه 405) نرم‌افزار گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی (تغییریافته)
(شناسه 405) نرم‌افزار گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی (تغییریافته)

نرم‌افزار گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی (تغییریافته)

تکلیف گوش‌به‌زنگی روانی ـ حرکتی یکی از شیوه‌های تمرین است که سازگاری‌هایی در مغز به وجود می‌آورد. این تمرین‌ها موجب سازگاری ذهنی و مقاومت بیشتر در برابر خستگی روانی می‌شود و به دنبال آن عملکرد جسمانی و پردازش ذهنی را توسعه می‌دهد.

این تکلیف به‌منظور تعیین میزان هوشیار باش، توجه مدام، اختلالات خواب و تغییرات عملکرد شناختی افراد ورزشکار انجام می‌شود.