توضیحات  

(شناسه 403) تکلیف عملکرد پیوستهax-cpt
(شناسه 403) تکلیف عملکرد پیوستهax-cpt

تکلیف AX-CPT فعالیت شناختی است که نیازمند هوشیاری، حافظه‌کاری و پاسخ مهاری است و به طور موفقیت‌آمیزی برای ایجاد خستگی ذهنی در مطالعات ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است.

تکلیف AX-CPT یکی از تمرین‌های ذهنی استقامتی و شیوه جدید توان‌بخشی شناختی است. با استفاده از این شیوه تمرین، سازگاری ذهنی و مقاومت بیشتر در برابر خستگی روانی ایجاد می‌شود و به دنبال آن عملکرد جسمانی و پردازش ذهنی توسعه می‌یابد. تکلیف شامل پاسخ به یک سری از حروف نشان داده شده روی نمایشگر رایانه با استفاده از فشار دو دکمة صفحه کلید است. عملکرد تکلیف AX-CPT به صورت خودکار بر اساس زمان واکنش و دقت پاسخ‌ها ثبت می‌شود.