توضیحات  

(شناسه 152) کیف حافظه کاری
(شناسه 152) کیف حافظه کاری

حافظه فعال سامانه‌ای است که نگهداری و پردازش موقتی اطلاعات را طی يک رشته از تکاليف شناختی انجام می‌دهد و شواهد پژوهشی متعدد حاکی از آن است که حافظه فعال نقش بسيار عمده و تعيين کننده‌ای در يادگيری و تکاليف شناختی دارد. حافظه فعال همچنين يکی از فرايند‌های شناختی مهم و زير بنای تفکر و يادگيری است.

حافظه فعال برای طيفی از فعاليت‌های آموزشی، از موضوعات پيچيده همچون درک مطلب، خواندن، حساب و مشکلات مربوط به لغات گرفته تا تکاليف ساده‌ای همچون رونويسی از تخته و جهت‌يابی، نقش اساسی دارد و يک پيش‌بينی کننده خوب يادگيری در مقايسه با هوش است، در سطح دانشگاه نيز به‌نظر می‌رسد حافظه فعال در مقايسه با آزمون‌هاه وروده پيش‌بينی کننده بهتر رتبه افراد  است.

پژوهش‌ها نشان داده است که آموزش منظم می‌تواند حافظه فعال را بهبود بخشد و فعاليت مغز را افزايش دهد و درسنين پايين کارايی و اثربخشی بيشتری دارد.

بسته آموزشی (توان‌بخشی ذهنی) حاضر نيز می‌تواند نقش قابل توجهی در بهسازی حافظه فعال كودكان و نوجوانان داشته‌باشد.

اين تمرين‌ها با توجه به سن و ظرفيت حافظه فراگير ان شروع می‌شود و قبل از شروع تمرين‌ها ابتدا بايد ظرفيت حافظه فراگير را بسنجيم‌، برای اين‌کار ابتدا چند تصوير به او نشان می‌دهيم و بعد از او می‌خواهيم که تصاوير ديده شده را به‌ترتيب يادآوری کند‌، تعداد نگه داشت تصاوير را در ذهن فراگير  به‌دست می‌آوريم و با توجه به سن و ظرفيت حافظه او تمرين‌ها را آغاز می‌کنيم.