توضیحات  

دستگاه مادریار ناشنوایان
دستگاه مادریار ناشنوایان