توضیحات  

(شناسه 138)
(شناسه 138)

این ابزار برای کاهش مشکلات حساب طراحی شده است.

هدف کلی:

     تسلط بر فهم عدد به‌گونه‌ای ‌که ‌دانش‌آموز بتواند ‌هر عدد را به ‌اعدادی ‌که ‌از آن تشکيل يافته ‌است تجزيه ‌نمايد. مثلاً: (7=2+5 و 7=1+1+2+3).

     فهم اعداد زير بنايی در‌ هر عدد. (از عدد 2 تا 9) و سپس فهم عدد صفر که ‌طی ‌آموزش و در پايان جلسات اتفاق می‌افتد.

     فهم جمع، تفريق، ضرب، تقسيم.

گروه ‌سنی:

6 تا 10 سال. در مورد دانش‌آموزان حساب نارسا تا 11 سال‌ هم قابل اجرا است. لازم به ‌ذکر است آموزش به ‌دانش‌آموزان پايه‌های ‌پايين‌تر، راحت‌تر است. چرا که ‌ساختار‌های طوطی‌وار آموزشی ‌در آنها شکل نگرفته ‌است.

محدوديت‌های آموزش با ابزار صما

نياز به صبوری آموزگار يا مربی دارد.

نياز به زمان داشته و فقط با يک جلسه آموزش به نتيجه نخواهيد رسيد.

مداومت و پيگيری تا رسيدن به ‌نتيجه‌ مطلوب شرط موفقيت در استفاده ‌از ابزار است.