توضیحات  

دستگاه جورکردن سکه
دستگاه جورکردن سکه

این وسیله برای ارزیابی توانایی و سرعت تشخیص اندازه از طریق ادراك بینایی و لامسه، به كار می‌رود. به عبارت دیگر ادراك بینایی (از طریق چشم) و لامسه (از طریق انگشتان) اطلاعاتی را از ابعاد شی (سكه) به دست می‌دهند كه مبنای تشخیص دقیق اندازه و ضخامت سكه‌های مورد نظر می‌شود. این قابلیت یا توانایی در مشاغل مكانیكی و آن دسته از حرفه‌هایی كه با قطعات مختلف و لزوم ارزیابی صحیح از ابعاد آنها، سر و كار دارند، مهم می‌باشد. كسب امتیاز بالا در این تست نشان‌دهنده‌ی توانایی مطلوب شخص در هماهنگی بین حركات دست با ادراك بینایی و لامسه است.