توضیحات  

(شناسه 131) دستگاه زمان سنج کامپیوتری 2 کاناله
(شناسه 131) دستگاه زمان سنج کامپیوتری 2 کاناله

زمان واكنش معمولاً به دو شيوه‌ی كلی تحت عنوان ساده و پيچيده  اندازه‌گيری می‌شود و نوع پيچيده آن معمولاً به‌صورت تشخيصه و انتخابه انجام می شود:

1ـ  ساده (پاسخ به يك محرك ساده ديداری يا شنيداری با يك دكمه).

2 ـ پيچيده‌ی  تشخيصی (پاسخ به محرك تعيين شده ازبين دو محرك با يك دكمه و عدم پاسخ به محرك ديگر).

3 ـ پيچيده‌ی  انتخابی (پاسخ به يك محرك با يك دست يا پا و پاسخ به محرك ديگر با دست يا پای ديگر

مشخصات كلي دستگاه

     عملكرد: اندازه گيری زمان واكنش برحسب هزارم ثانيه.     

     اندازه گيری زمان واكنش به روش‌های ساده، تشخيصی و انتخابی.

     ارتباط با رايانه روميزی يا لب‌تاب از طريق درگاه.USB

     امكان ذخيره‌ی نتايج آزمودنی‌ها و گروه بندی آنها.

     محاسبه ميانگين نتايج فردی و گروهی.

      امكان حذف مقادير پرت از مجموعه‌ی ثبت‌ها.

    اجرای خودكار تمامی مراحل آزمايش.

     نوع محرك: ديداری (دايره‌های سبز، قرمز، زرد،سفيد و آبی).

        شنيداری (اصوات 250، 500، 1000 و 2000 هرتز).

     شمارش دفعات آزمايش و تعداد خطا.

     علامت دهنده ديداری و شنيداری آماده‌باش برای محرك اصلی.

     تعيين زمان انتظار به‌صورت ثابت و تصادفی، از 1 تا 10 ثانيه. 

     ارائه محركها به صورت كاملاً تصادفی.

     امكان پاسخ‌دهی با شستی و پدال پايی.      

     ولتاژ كار: تغذيه از درگاهUSB.  

     وزن دستگاه همراه با متعلقات: 300/1 گرم.

     ابعاد دستگاه: 8/2*5/6*5/11 سانتی متر.

كاربردهای زمان واكنش

شاخص زمان واكنش درموارد متعددی از ارزيابی های روانی - فيزيولوژيك،  به‌كار می‌رود كه در اينجا موارد زير به‌عنوان مثال معرفی می‌شود:

ارزيابی سرعت‌عمل و دقت رانندگان وسايل نقليه سبك و سنگين.

 ارزيابی سرعت‌عمل و دقت در گزينش خلبانی.

ارزيابی سرعت‌عمل و دقت نيروهای نظامی كه با ابزار خاص كار می‌كنند.

ارزيابی سرعت‌عمل و دقت كارگران فنی كه با دستگاه‌های پرس، برش و ... كار می‌كنند.

ارزيابی سرعت‌ عمل و دقت افرادی كه به‌صورت حرفه‌ای در برخی رشته‌های ورزشی فعاليت می‌كنند.

ارزيابی سرعت‌عمل و دقت افرادی كه تحت تأثير داروها، مواد مخدر و مواد محرك قرار گرفته‌اند.