توضیحات  

(شناسه 129) پردیوپگ بورد
(شناسه 129) پردیوپگ بورد

اصطلاح حسی ـ حركتی، تمام استعدادها يا مهارت‌هايی را كه تحت عنوان: چالاكی، مهارت، دستكاری، چابكی‌حركتی، تطابق چشم و دست و هر نوع مهارت عضلانی ديگر ناميده می‎شود، در بر می‌گيرد. تست‌های حسی ـ حركتی استعدادهای عضلانی يا تركيبی از استعدادهای حسی و عضلانی را اندازه‌گيری می‌كند.

معرفی آزمون‌ ( طراحی دانشگاه پرديو فرانسه)

اين آزمون برای اندازه‌گيری مهارت دستی و هماهنگی چشم و دست به‌كار می‌رود و به‌طور وسيعی در روان‌شناسی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

مشخصات دستگاه

كاربرد: ارزيابی مهارت دستی (يك طرفه و دو طرفه)

وزن: 2/2 كيلوگرم

ابعاد: 5/2 * 25 * 37

نمره گذاری

در آزمون معرفی شده و آزمون‌هايی از اين قبيل به دو شيوه می‌توان نمره آزمودنی را مشخص كرد:

1 اندازه‌گيری مدت زماني كه طول می‌كشد تا تكليف تمام بشود با استفاده از كرنومتر.

2 انجام تكليف در يك زمان مشخص از پيش تعيين شده و سپس شمارش ميزان موفقيت آزمودنی در جاگذاری قطعات.