توضیحات  

(شناسه 128) دستگاه دقت‌سنج کامپیوتری
(شناسه 128) دستگاه دقت‌سنج کامپیوتری

توصيف توجه گزينشی (انتخابی) و توزيع‌شده (پراكنده)

توجه نوعی تلاش ذهنی ـ بدنی روی محرك‌های محيطی است كه به منظور ادراك هر چه بهتر و سريع‌تر آنها و سازگاری بهتر با شرايط انجام می‌شود.

توجه دربرگيرنده همه اطلاعاتی است كه از حافظه، ادراك و ساير فرايندهای شناختی در دسترس قرار داشته و امكان دستكاری آن فراهم است.

1) توجه انتخابی: Selective attention

توجه انتخابی عبارت است از اين‌كه؛ فرد انتخاب ‌كند به كدام محرك‌ توجه كرده و كدام محرك‌ها را ناديده بگيرد. با ناديده گرفتن يا حداقل تأكيد نكردن بر برخی از محرك‌ها، به‌طور خاص محرك‌های برجسته مورد توجه قرار می‌گيرد. توجه انتخابی به برخی محرك‌های اطلاعاتی، توانايی  دستكاری آن محرك‌ها را برای ساير فرايندهای شناختی مانند درك كلامی يا حل مسئله، تقويت می‌كند.

2) توجه توزيع شده: Divided attention

توجه توزيع شده عبارت است از اين‌كه؛ فرد غالباً قادر است به‌طور همزمان به بيش از يك تكليف پرداخته و منابع توجه خود را به صورت محتاطانه از يكی به ديگری، به تناسب نياز معطوف سازد. رانندگان با تجربه می‌توانند در حالی كه مشغول رانندگی هستند در بيشتر اوقات به راحتی صحبت كنند يا ... . اما چنانچه مانعی در برابر او ظاهر شود، فوراً همه‌ی توجه خود را از صحبت كردن منحرف و به رانندگی متمركز می‌كنند. يا مثلاً ممكن است فرد توجه خود را به خواندن كتاب درسی يا گوش دادن به يك سخنرانی متمركز كند و محرك‌هايی مانند صدای راديو، تلويزيون يا تردد افراد پيرامون خود را ناديده بگيرد.

مشخصات كلی دستگاه

     مدل:  RT – 942

     عملكرد: اندازه‌گيری توجه انتخابی وپراكنده (توزيع شده).     

     تغذيه: ارتباط با رايانه روميزی يا لب‌تاب از طريق درگاه USB

     گزارش دفعات كوشش، پاسخ‌های صحيح، پاسخ‌های خطا و بدون پاسخ.

     گزارش ميانگين زمان پاسخ.

     گزارش نتيجه كلی براساس نمرات خام و درصد.

     ارائه محرك‌ها به صورت كاملاً تصادفی.

     امكان ذخيره نتايج آزمودنی‌ها و گروه‌بندی آنها.

     محاسبه ميانگين نتايج فردی و گروهی.

     وزن دستگاه همراه با متعلقات: 750 گرم.

    ابعاد كلی دستگاه: 6*10*15 سانتی متر.

     نوع محرك: ديداری (اشكال گوناگون).

كاربردهای دستگاه

سنجش توجه به‌عنوان يكی از شاخص‌های مهم عملكردهای شناختی در موارد متعددي به‌كار می‌رود كه در اينجا به تعدادی از آنها اشاره مي‌شود:

 ارزيابی توجه رانندگان وسايل نقليه سبك و سنگين.

 ارزيابی توجه در گزينش خلبانی، لكوموتيو رانان و ...

 ارزيابی توجه نيروهای نظامی كه با ابزار خاص كار می‌كنند.

 ارزيابی توجه كارگران و تكنسين‌های فنی كه با دستگاه‌های پرس، برش و ... كار مي‌كنند.

 ارزيابی توجه افرادی كه به‌صورت حرفه‌ای در برخي رشته‌های ورزشی فعاليت مي‌كنند.

 ارزيابی توجه افرادی كه تحت تأثير داروها، مواد مخدر، محرك و اين قبيل موارد قرار گرفته‌اند.