توضیحات  

(شناسه 127) پیگ بورد دوطرفه
(شناسه 127) پیگ بورد دوطرفه

اين آزمون برای اندازه‌گيری مهارت دستی ظريف، خيلی ظريف و هماهنگی چشم و دست به‌كار می‌رود و به‌طور وسيعی در روان‌شناسی صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است.

عنوان آزمون:  

مدل: RT-913

كاربرد: ارزيابی مهارت دستی (يك طرفه و دو طرفه)

وزن: 7/1 كيلوگرم.

ابعاد: 7*10*25 سانتيمتر.

در آزمون معرفی شده و آزمون‌هایی از اين قبيل به دو شيوه می‌توان نمره‌ی آزمودنی را مشخص كرد؛

1 – اندازه‌گيری مدت زمانی كه طول می‌كشد تا تكليف تمام بشود با استفاده از كرنومتر.

2 – انجام تكليف در يك زمان مشخص از پيش تعيين شده و سپس شمارش ميزان موفقيت آزمودنی در جاگذاری قطعات.