توضیحات  

سنگیني سنج
سنگیني سنج

اصلی ترین كاربرد این ابزار برای اندازه گیری آستانه اختلافی وزن محرك است.

این ابزار از دوازده وزنه, (قوطی یكسان) با اوزان متفاوت, از 75 تا 125 گرم تشكیل شده است.

اوزان وزنه‌ها به ترتیب عبارت است از: 75-80-85-90-95-100-105-110-115-120 و 125. در بین وزنه ها, دو وزنه 100 گرمی موجود است كه یكی از آن ها به عنوان وزنه ثابت مورد استفاده قرار می گیرد و دیگری به همراه بقیه وزنه ها, به عنوان وزنه متغیر در نظر گرفته می شود.