توضیحات  

دستگاه تایپ تست
دستگاه تایپ تست

برای انجام آزمایش های روانی - حركتی از قبیل آهنگ فردی (خود به خودی), مهارت حركتی انگشتان و اندازه‌گیری سرعت حركات انگشتان از دستگاهی به نام سنجش سرعت ضربه زدن یا تایپ تست استفاده می‌شود. این دستگاه سرعت ضربه زدن توسط انگشتان را در زمان های 1, 5, 10و 20 ثانیه اندازه می‌گیرد. در مدل های جدید این دستگاه علاوه بر تعداد ضربه جمع مدت زمانی كه دكمه فشرده می‌شود و میانگین ضربات در زمان مربوطه نیز محاسبه می‌شود.