توضیحات  

(شناسه 119) دستگاه تایپ تست
(شناسه 119) دستگاه تایپ تست

برای انجام آزمایش های روانی - حركتی از قبیل آهنگ فردی (خود به خودی), مهارت حركتی انگشتان و اندازه‌گیری سرعت حركات انگشتان از دستگاهی به نام سنجش سرعت ضربه زدن یا تایپ تست استفاده می‌شود. این دستگاه سرعت ضربه زدن توسط انگشتان را در زمان های 1, 5, 10و 20 ثانیه اندازه می‌گیرد. در مدل های جدید این دستگاه علاوه بر تعداد ضربه جمع مدت زمانی كه دكمه فشرده می‌شود و میانگین ضربات در زمان مربوطه نیز محاسبه می‌شود.

مشخصات كلی دستگاه

مدل: RT – 915

عملكرد: شمارش تعداد ضربه‌های انگشت

          اندازه‌گيری زمان فشردن دكمه

          ارايه‌ی ميانگين نتايج

خطا در زمان سنجی: در حدود 002/0 ثانيه

ولتاژ كار: 220 ولت

ابعاد: 7 *  15* 20

وزن: 1 كيلوگرم

موارد کاربرد

برای انجام آزمايش های روانی  حركتی از قبيل:

     آهنگ فردی (خودبخودی).

     مهارت حركتی انگشتان.

     اندازه‌گيری سرعت حركات انگشتان.