توضیحات  

(شناسه 118) دستگاه ترسیم در آینه
(شناسه 118) دستگاه ترسیم در آینه