توضیحات  

دستگاه ترسیم در آینه
دستگاه ترسیم در آینه