توضیحات  

دستگاه تعارض نگار
دستگاه تعارض نگار

این دستگاه برای مطالعه‌ی سه نوع تعارض مثبت - مثبت (گرایشی - گرایشی), منفی - منفی (اجتنابی- اجتنابی) و مثبت- منفی (گرایشی- اجتنابی) به كار می‌رود.

برای كسب اطلاع بیشتر و آشنایی با كیفیت انجام آزمایش لطفاً به آزمایش شماره 56 (حل تعارضات) از كتاب راهنمای عملی روان‌شناسی تجربی, ترجمه‌ی آقای دكتر حمزه گنجی مراجعه فرمایید.