توضیحات  

دستگاه ادراک سوسو
دستگاه ادراک سوسو

ویژگی‌های فیزیولوژیك انسان، بعضاً محدودیت‌های اداركی را به وی تحمیل می‌كند كه در پاره‌ای موارد ممكن است شناخت دقیق این محدویت‌ها ضروری باشد. محدودیت ادارك بینایی انسان در تشخیص سوسوی یك نقطه نورانی از این موارد است. دستگاه سوسوزن الكترونیك، وسیله‌ای‌ است كه محدودیت ادراكی ذكر شده را به طور دقیق اندازه‌گیری می‌كند.

برخی از كاربردهای آن عبارتند از:

1-    ارزیابی‌های تخصصی پرسنل مشاغل خاص صنعتی و نظامی.

2- بررسی‌های تجربی و آزمایشگاهی در مورد ارزیابی تأثیر داروها بر سطح هوشیاری.

3-    مطالعات آزمایشگاهی ادراك(تعیین آستانه مطلق ادراك سوسو).