توضیحات  

دستگاه زمان سنج واكنش
دستگاه زمان سنج واكنش

اندازه‌گیری زمان واكنش به عنوان یك شاخص مهم سایكوفیزیولوژیك از گذشته مورد توجه روان‌شناسان بوده است و درموارد متعددی از ارزیابی‌های روانی فیزیولوژیكی به كار می‌رود. به ویژه آنجا كه سرعت عمل در پاسخ دادن به یك محرك ساده یا تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یا تشخیص پاسخ مطلوب، مطرح باشد.

همچنین با توجه به تئوری نسبتاً جدید پردازش اطلاعات و نقش آن در تعیین هوش زمان واكنش به عنوان پدیده‌ای كه ارتباط تنگاتنگ با سرعت پردازش دارد، اهمیت توجه به زمان واكنش بیش از بیش افزایش پیدا كرده است.

كاربرد دیگر اندازه‌گیری زمان واكنش در ارتباط با گزینش افراد در مراكز و سازمان‌های نظامی و صنعتی است كه به ویژه در كشورهای پیشرفته به طور جدی مورد توجه روان‌شناسان صنعتی قرار گرفته است.