توضیحات  

(شناسه 112) لرزش سنج دقت هدفگیری
(شناسه 112) لرزش سنج دقت هدفگیری