توضیحات  

(شناسه 111) لرزش سنج مارپیچ
(شناسه 111) لرزش سنج مارپیچ