توضیحات  

(شناسه 110) لرزش سنج وی
(شناسه 110) لرزش سنج وی