توضیحات  

دستگاه مترونوم
دستگاه مترونوم

مترونوم دستگاهی است برای ایجاد ریتم و در موارد زیر كاربرد دارد:

1 كنترل و تنظیم سرعت گفتار افراد لكنتی. روش كار به صورت روش درمانی سیلابیك است. این روش به ویژه برای افرادی‌كه مشكل گفتاری آنها به دلیل شتاب زیاد در بیان، ایجاد شده است، قابل استفاده است.

2 تنظیم هر گونه تمرین یا رفتاری كه مستلزم رعایت یك ریتم تكراری باشد (از قبیل برخی آزمایش‌های روان‌شناسی و حركات ورزشی).

3 -انجام تمرین‌های تمركز فكر و نگاه.

4 انجام پاره‌ای از آزمایش‌های مربوط به ادراك حركت استروبوسكوپی.