توضیحات  

(شناسه 108) دستگاه ماز ثبات
(شناسه 108) دستگاه ماز ثبات
ماز ثبات دستگاهی است كه برای سنجش يادگيری به شيوه‌ی آزمايش‌ و خطا استفاده می‌شود. اين دستگاه، همچنين برای ارزيابی حافظه و توانايی تجسم فضايی نيز مورداستفاده قرار مي‌گيرد. ازآنجاکه اين دستگاه تعداد خطا و زمان آزمايش را بر اساس مسيرهای مشخص‌شده ثبت می‌كند، "ماز ثبات" گفته می‌شود.
موارد كاربرد
     كاربرد اصلی اين دستگاه در آزمايشگاه روان‌شناسی و مراكز جذب و استخدام نيروی انسانی است.
   در كلیه‌ی آزمايش‌ها و ارزيابی‌هایی كه بررسی توانايی آزمودنی در حافظه، يادگيری و تجسم فضايی موردنظر باشد، از اين دستگاه می‌توان استفاده‌ كرد.
     برای تفكيك افرادی كه بر اساس ويژگی‌های شخصيتی كه دارند، سرعت را فدای دقت می‌كنند يا دقت را فدای سرعت می‌كنند، از اين دستگاه می‌توان به‌خوبی استفاده‌كرد.