توضیحات  

دستگاه تمرین ریلکسیشن
دستگاه تمرین ریلکسیشن

واژه بیوفیدبك مشتمل بر دو بخش بیو (زیستی) و فیدبك (بازخورد) بوده و واژه تركیبی«باز خورد زیستی» را می‌توان جایگزینی برای بیوفیدبك به حساب آورد.

بیوفیدبك فرایندی است كه از طریق علائم دیداری و شنیداری در مورد تغییرات فیزیولوژیكی كه ما معمولا" از آن بی خبر هستیم، اطلاعاتی را فراهم و به آگاهی ما می‌رساند. این اطلاعات خود گردانی فیزولوژیكی، هیجانی و اجتماعی و شناختی را تسهیل كرده و امكان كنترل بیشتر بر زندگی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش اعتماد به نفس فرد به دلیل توانایی كنترل ارادی فرایندهای فیزیولوژیكی، اعتماد به نفس شخص، در دیگر جوانب زندگی را نیز بالا می‌برد.