توضیحات  

دستگاه بیوفیدبک دما دوکاناله
دستگاه بیوفیدبک دما دوکاناله

دریافت باز خورد حرارت از قسمت‌های مختلف بدن به صورت قابل ملاحظه‌ای به عنوان یك شیوه بیوفیدبك به كار برده می‌شود. در این نوع دستگاه‌ها معمولا" با استفاده از یك « حس كننده حرارت»، تغییرات اندك حرارت نوك انگشتان دست، پا یا دیگر مواضع، اخذ، تقویت و آشكار می‌شود. دلیل اساسی برای استفاده از بیوفیدبك حرارت انگشت این است كه برانگیختگی سیستم اعصاب سمپاتیك موجب انقباض عروق پیرامونی می‌شود. بدین ترتیب آموزش درمانجویان برای افزایش حرارت نوك انگشتان (به عنوان شاخصی برای جریان خون پیرامونی) كه به دنبال افزایش جریان خون پیرامون حاصل می‌شود، موجب «آرامش طغیان سمپاتیك» شده و به این ترتیب می‌تواند آرامش عمومی بدن را  فراهم سازد.