آدرس نمایندگی  


 مازندران- شهرستان بابل-   كيلومتر 3 جاده قائم شهر
 روبروي دانشگاه آزاد بابل-  كتابفروشی سيما
 تلفن: 01132253368