آدرس نمایندگی  


تهران- ميدان انقلاب- ابتداي خيابان كارگر جنوبي
كوچه شهيد رشت‌چی – شماره 13 – انتشارات روان‌سنجی
تلفن: 66922261